Huisregels & Betalingsvoorwaarden

 

 

Huisregels

 • Patiënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide patiënten met voorrang een zitplaats krijgen.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van patiënten.
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen dan ten laste van de patiënt.

 

Zierikzee, 4 november 2014

Erwin Schell